Κανονισμός Λειτουργίας

ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τηλεφωνικά τη Διεύθυνση ή τη Γραμματεία. Για τις περιπτώσεις καθυστερημένης προσέλευσης, ή αποχώρησης νωρίτερα του κανονικού, οι μαθητές παίρνουν έντυπη άδεια από τη Δ/νση ή τη Γραμματεία, πάντα μετά από σχετική ενημέρωση από τους γονείς. Γενικά, οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες αναμονής των σχολείων μας 5’ (πέντε) λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος, όπως επίσης δεν θα πρέπει να παραμένουν στους εξωτερικούς χώρους των σχολείων πριν ή μετά το μάθημα.

ΕΠΙΣΗΜΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ & ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΑ ΤΕΣΤ.
Όλοι οι μαθητές διαγωνίζονται σε όλα τα επίσημα διαγωνίσματα και τα ολιγόλεπτα τέστ στις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που ορίζονται από τη Δ/νση. Αλλαγή ή μικρή αναβολή δίνεται σε μαθητές που κατά την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα ήταν άρρωστοι, ή υπήρξε πολύ σοβαρός λόγος απουσίας (πάντα κατόπιν ενημέρωσης από τους γονείς τους). Τα διαγωνίσματα που δεν απαντήθηκαν από τον μαθητή την προγραμματισμένη ημέρα, θα πρέπει να απαντηθούν σε διάστημα το πολύ τεσσάρων ημερών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την επίδοση των παιδιών με τους εξής τρόπους:

  • παρακολουθώντας τακτικά και υπογράφοντας τα τεστ και διαγωνίσματα καθώς και το σχετικό έντυπο “progress chart“ (πίνακας προόδου) των παιδιών,

  • καθημερινά, με ενημέρωση από την Διεύθυνση, ή τις υπεύθυνες των παραρτημάτων, ή/και από τους καθηγητές στις καθορισμένες ώρες ανά εβδομάδα,

  • από τους Ελέγχους Τριμήνου (μέσα Δεκεμβρίου, μέσα Μαρτίου, αρχές Ιουνίου).

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι καθηγητές/τριες προσκαλούν οι ίδιοι τους γονείς, για να συνεργαστούν πάνω σε θέματα βελτίωσης της προόδου και της απόδοσης των μαθητών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αλλά βασικά σε δύο περιόδους: α. Ιούνιος και β. Σεπτέμβριος. Η εγγραφή του μαθητή στα σχολεία μας επισημοποιείται με την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αίτησης και την πληρωμή της σχετικής προκαταβολής.
Όταν τα δίδακτρα πληρώνονται σε μηνιαίες δόσεις, αυτές θα πρέπει να προκαταβάλονται. Π.χ.: μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου εξοφλούνται τα δίδακτρα που αφορούν τον μήνα Οκτώβριο, κ.ο.κ. Οι ημερομηνίες πληρωμών ανά μήνα είναι μέχρι: 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4.

  • Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης, πρέπει να υπάρξει ειδοποίηση της Δ/νσης ένα μήνα πριν την ημερομηνία της διακοπής παρακολούθησης των μαθημάτων.

  • Δεν επιτρέπεται καθυστέρηση στις παραπάνω ημερομηνίες εξόφλησης των διδάκτρων, πέραν των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

  • Επίσης σε κάθε περίπτωση οφειλής, οι Σχολές μας δεν παραδίδουν τους Ελέγχους Τριμήνου και τις Τελικές Βαθμολογίες - Ενδεικτικά.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία!